www.railian.comProhlášení o dráze

Zákon 266/1994 Sb.,o drahách, §34c:
Přídělce po projednání s provozovatelem dráhy zpracuje nejpozději 12 měsíců před platností jízdního řádu prohlášení o dráze
a zveřejní jej v Přepravním a tarifním věstníku.

(pozn.: Přídělce je ten, kdo přiděluje kapacitu dopravní cesty - §34b)
Prohlášení o dráze musí obsahovat:
a) technickou povahu dopravní cesty a její kapacitu pro železniční dopravu,
b) zásady, kritéria a podmínky přidělování kapacity dopravní cesty žadatelům včetně postupů při nedostatku kapacity,
c) podmínky přístupu na dopravní cestu,
d) podmínky pro přidělení kapacity dopravní cesty na období přesahující platnost jízdního řádu a zásady uzavírání rámcových smluv o rezervaci kapacity s dopravci,
e) možnost vzdání se přidělené kapacity při jejím nevyužívání,
f) podmínky odebrání přidělené kapacity dopravní cesty při jejím nevyužívání nebo částečném využívání včetně informace o ceně za nevyužívání přidělené kapacity,
g) informace o ceně za přidělení kapacity dopravní cesty a stanovení ceny za užití dopravní cesty,
h) náležitosti žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty,
i) podrobnosti o omezeních při přidělování kapacity dopravní cesty,
j) stanovení rezervní kapacity dopravní cesty pro opravy a údržbu a pro mimořádné případy a postup při jejím využívání; povinnou součástí jsou lhůty pro přidělování,
k) vymezení systému finančních pobídek pro přídělce i dopravce k zajištění minimalizace závad na dopravní cestě a zvyšování její propustnosti pro účely sjednávání smlouvy o provozování drážní dopravy; systém může zahrnovat pokuty i odměny.


Prohlášení o dráze SŽDC
(odkaz z webu)


Prohlášení o dráze JHMD
(odkaz z webu)